ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ | វីនប៊ីប៊ីឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មលីមីតធីត
សហគ្រាសវេនប៊ីយពាណិជ្ជកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មមានកំណត់
ទៀនផលិតអាជីពរយៈពេល ២០ ឆ្នាំ

ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរោងចក្ររបស់យើង

ការវេចខ្ចប់និងដឹកជញ្ជូនរបស់យើងរឹងមាំ


ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន រង់ចាំមើលបច្ចុប្បន្នភាព

ផ្ញើ